s.6 medium    Greek hoplite with sword   VI-V c. B.C.


Available shield images
sh.6-7.1 sh.6-7.2
sh.6-7.3 sh.6-7.4